Stats

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

Η διαδρομή των γραπτών μετά τις εξετάσεις

Η διακίνηση των γραπτών από τα Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) στα βαθμολογικά κέντρα, αλλά και των βαθμών από τα βαθμολογικά κέντρα προς τα λύκεια είναι μία περίπλοκη διαδικασία, η οποία όμως τηρείται με ευλάβεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας και τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Σίγουρα οι υποψήφιοι θα σκέφτονται κάποια στιγμή πού πάνε τα γραπτά τους και κατά πόσο βρίσκονται σε ασφαλή χέρια. Η απάντηση είναι ότι όλες οι διαδικασίες αυτές γίνονται με εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας και ποτέ δεν έχουν εμφανιστεί παρατράγουδα.
Από την ώρα που θα ολοκληρωθεί μία ημέρα εξέτασης έως ότου ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, κοντά στα τέλη Αυγούστου, η «κίνηση» των γραπτών είναι μια εξαιρετικά εντυπωσιακή διαδικασία
Από την ώρα που θα ολοκληρωθεί μία ημέρα εξέτασης έως ότου ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, κοντά στα τέλη Αυγούστου, η «κίνηση» των γραπτών είναι μια εξαιρετικά εντυπωσιακή διαδικασία
Η αλήθεια είναι ότι από την ώρα που θα ολοκληρωθεί μία ημέρα εξέτασης έως ότου ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, εκεί κοντά στα τέλη Αυγούστου, η «κίνηση» των γραπτών είναι εξαιρετικά εντυπωσιακή και σε γενικές γραμμές έχει ως εξής:
1 Οι επιτηρητές κατά την παράδοση των γραπτών από τους εξεταζομένους και παρουσία του εξεταζομένου επικαλύπτουν με αδιαφανές αυτοκόλλητο τα ατομικά στοιχεία που αναφέρονται στο πάνω εσωτερικό μέρος του εξωφύλλου.Κατά την επικόλληση του αδιαφανούς αυτοκόλλητου δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και τοποθετείται κατά τέτοιον τρόπο ώστε το μέρος που έχει την κόλλα να επικολλάται πάνω στην οικεία γραμμοσκίαση. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στο σημείο αυτό. Αν το τμήμα που έχει την κόλλα επικολληθεί λανθασμένα πάνω στα ατομικά στοιχεία, δημιουργείται κατά την αποκόλληση πρόβλημα αναγνώρισης της ταυτότητας του γραπτού.
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης στην αίθουσα (παράδοση και του τελευταίου γραπτού), παραδίδουν αμέσως με πρωτόκολλο παραλαβής - παράδοσης τα γραπτά, τα απουσιολόγια και τις καταστάσεις παρόντων - απόντων στη Λυκειακή Επιτροπή.
2 Η Λυκειακή Επιτροπή, αφού συγκεντρώσει κατά την παραπάνω διαδικασία τα γραπτά ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (Ομάδας Β') από όλες τις αίθουσες του οικείου λυκείου, τα συσκευάζει σε ένα δέμα, στο οποίο περιλαμβάνονται και αντίγραφα των αντίστοιχων καταστάσεων που έχουν σημειωθεί οι απόντες, καθώς και τα απουσιολόγια. Διευκρινίζεται ότι και τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάστηκαν γραπτώς στο οικείο λύκειο συσκευάζονται στο ίδιο δέμα με τα άλλα γραπτά, χωρίς καμιά ιδιαίτερη ένδειξη.
Τα γραπτά συσκευάζονται ως εξής:
• Ολα τα γραπτά του Ε.Κ. συσκευάζονται σε ένα δέμα. Το δέμα σφραγίζεται στο σημείο κλεισίματος και στο περίβλημα του κάθε δέματος αναγράφονται ο τίτλος του λυκείου - Εξεταστικού Κέντρου, η ημερομηνία εξέτασης, ο αριθμός των γραπτών που περιέχει το δέμα και ο παραλήπτης του δέματος, η διεύθυνσή του και ο Ταχυδρομικός Κώδικας, δηλαδή η ΕΕΔΔΕ.
Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των Λυκειακών Επιτροπών στην καλή συσκευασία, έτσι ώστε να προστατεύονται τα γραπτά δοκίμια και να μην υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης των γραπτών δοκιμίων κατά τη μεταφορά τους. Ολα τα γραπτά του Εξεταστικού Κέντρου θα διακινηθούν προς την Επιτροπή Εξετάσεων (ΕΕΔΔΕ) και το ίδιο Βαθμολογικό Κέντρο, ανεξαρτήτως αν σε αυτό το Εξεταστικό Κέντρο εξετάζονται μαθητές λυκείων που ενδεχομένως ανήκαν σε διαφορετικά πρώην γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
• Αν στο συγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο εξετάζονται υποψήφιοι και από Ημερήσια και από Εσπερινά Λύκεια (ΓΕΛ ή/και ΕΠΑΛ-Β'), τότε το δέμα περιέχει 2 πακέτα γραπτών ανά τύπο λυκείου (1 για τα ημερήσια και 1 για τα εσπερινά), σε καθένα από τα οποία θα αναγράφεται ο αριθμός των γραπτών για τα ημερήσια και για τα εσπερινά αντίστοιχα και ο αριθμός των γραπτών ανά λύκειο προέλευσης.
• Σε κάθε περίπτωση τα γραπτά του δέματος ή κάθε πακέτου θα είναι ήδη χωρισμένα σε υποφακέλους ανά μάθημα/κατεύθυνση. Σε κάθε υποφάκελο θα αναγράφονται ο τίτλος του μαθήματος και ο αριθμός των γραπτών ανά μάθημα.
3 Μετά την ολοκλήρωση της συσκευασίας, ο πρόεδρος της Λυκειακής Επιτροπής παραδίδει με πρωτόκολλο παραλαβής - παράδοσης το δέμα στον ορισθέντα για τη μεταφορά καθηγητή - σύνδεσμο, ο οποίος τα μεταφέρει στην οικεία ΕΕΔΔΕ.
4 Κατά τη μεταφορά ο καθηγητής μπορεί να συνοδεύεται από αστυνομικό, εφόσον κρίνεται αναγκαίο και ύστερα από συνεννόηση με τον οικείο διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης.
Η ΕΕΔΔΕ, μετά τη συγκέντρωση όλων των γραπτών από όλα τα ΕΚ της περιφέρειάς της, τα αποστέλλει χωρίς να ανοίγει τα δέματα στο οικείο Βαθμολογικό Κέντρο.
Η αποστολή γίνεται σε συνεργασία με τον οικείο περιφερειακό διευθυντή Εκπαίδευσης.
Πρωτόκολλο παραλαβής - παράδοσης
Κατά την παραλαβή των γραπτών από το Β.Κ. ανοίγονται τα σχετικά δέματα παρουσία του συνοδού καθηγητή και γίνεται καταμέτρηση των τετραδίων που παραλαμβάνονται.
Συντάσσεται δε σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής - παράδοσης, στο οποίο αναφέρονται ο αριθμός των δεμάτων που παραλήφθηκαν και εφόσον ο αριθμός των τετραδίων δεν συμφωνεί με τον αριθμό που αναγράφεται στο κάθε δέμα, επισημειώνεται σχετική παρατήρηση στο πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης που μονογράφεται τόσο από τον συνοδό όσο και από τον παραλήπτη του Β.Κ. Επειτα από όλη αυτήν τη διαδικασία τα γραπτά μοιράζονται ανά πακέτο στους καθηγητές και η βαθμολόγηση αρχίζει...
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ
ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου